Ergis

Komunikat prasowy

13 sierpnia 2007, 10:00

Wyniki Eurofilms za II kwartał 2007 roku

Komunikat prasowy

 

Warszawa, 13 sierpnia 2007

 

 

ERGIS-EUROFILMS S.A.:  KWARTAŁ WIELKIEJ FUZJI

 

ERGIS-EUROFILMS,  wiodący w Europie Środkowo–Wschodniej producent wyrobów z tworzyw sztucznych, osiągnął w pierwszym półroczu 2007 roku bardzo dobre wyniki finansowe. Przychody ze sprzedaży przekroczyły 188 mln zł, co oznacza wzrost o 33,6 proc. wobec analogicznego okresu ubiegłego roku. Ponadto zysk operacyjny w tym okresie wzrósł o ponad 90 proc., do 9,19 mln zł, a zysk netto skorygowany o transakcje jednorazowe wzrósł aż o 121 proc. Pierwsze półrocze 2007 roku stało pod znakiem intensywnych inwestycji oraz połączenia Eurofilms z ERGIS. Potencjał obu firm uwidoczni się w drugim półroczu 2007 roku.

 

Kluczowe wydarzenia drugiego  kwartału 2007 roku:

-           29 czerwca 2007 roku sąd zarejestrował przejęcie spółki ERGIS przez Eurofilms. Spółka przejęta, ERGIS S.A., była podmiotem dominującym, który posiadał 52,67 proc. udziału w kapitale zakładowym spółki przejmującej, Eurofilms S.A.

-          Realizowano inwestycję w linię taśm bandujących PET, o wartości 14,5 mln zł. W lipcu spółka uruchomiła produkcję na tej linii.

-          5 kwietnia 2007 roku, ERGIS prawnie przejął kontrolę nad spółką Flexergis (dawniej Baad) z Nowego Sącza.

-          Sprzedaż eksportowa w drugim kwartale wzrosła o ponad 32 proc., a sprzedaż krajowa o ponad 25 proc. 

 

 

KOMENTARZ DO WYNIKÓW EUROFILMS

 

Szczegółowe skonsolidowane dane finansowe przedstawiają się następująco:

 

W mln zł

II kw. 2007

II kw. 2006

zmiana w proc.

I-II kw. 

2007

I-II kw.

2006

Zmiana w proc.

Przychody netto ze sprzedaży

99,26

78,26

+26,8

188,13

140,78

+33,6

Zysk operacyjny*

5,17

3,16

+64

9,19

4,8

+91

Zysk netto*

2,65

2,62

+1

5,78

2,62

+121

 

* wartości skorygowane o transakcje jednorazowe

 

Spółka pozytywnie ocenia sytuację na rynku folii w pierwszym półroczu tego roku. Koniunktura była sprzyjająca. W tym okresie nastąpił dynamiczny wzrost przychodów – niemal o 34 proc. Na wzrost sprzedaży wpłynęło przejęcie w II kwartale 2007 spółki Flexergis (dawniej Baad) z Nowego Sącza (wzrost przychodów o 14 %) , efektów inwestycji z 2006 roku w Oddziale w Oławie (wzrost przychodów o 6 %) oraz wzrostu o około 7 proc. przychodów w Oddziale w Wąbrzeźnie. Łącznie sprzedaż eksportowa w drugim kwartale wzrosła o ponad 32 proc., a sprzedaż krajowa o ponad 25 proc. Sprzedaż zagraniczna stanowi 28,5 proc. łącznej sprzedaży. Spółka osiągnęła bardzo wysoką dynamikę zysku operacyjnego i netto. Po dwóch kwartałach 2007 roku skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej wzrósł o ponad 90 proc., a zysk netto o 167 proc.

Wyniki te nie uwzględniają zawartej w II kw. 2007 r. transakcji sprzedaży nieruchomości przez spółkę zależną Remfol, w wyniku której osiągnięto zysk w wysokości 900 tys. zł oraz ubiegłorocznej transakcji zbycia aktywów finansowych (sprzedaż akcji Eurofilms przez ERGIS w ofercie publicznej), z której spółka osiągnęła zysk w wysokości 7 mln zł. Zysk brutto, po wyeliminowaniu jednorazowego zdarzenia z 2006 roku, wzrósł
w II kwartale 2007 roku o 63 proc.   Przypadający na jedną akcję zysk netto Eurofilms S.A. wyniósł po II kwartałach w 2006 roku 0,30 zł,  a skonsolidowany zysk netto przypadający na średnioważoną liczbę  rozwodnionych akcji Ergis-Eurofilms po II kwartałach wyniósł  0,36 zł co oznacza wzrost o 20%.W drugim kwartale 2007 roku w porównaniu z analogicznym okresem 2006 roku, zanotowano wzrost przychodów ze sprzedaży folii stretch (o ponad 15 proc.), przy spadku jednostkowych cen sprzedaży o około 3 proc. Wzrost przychodów  ze sprzedaży to efekt uruchomienia w maju ubiegłego roku nowej linii produkcyjnej i osiągnięcie sprzedaży z pełnych zdolności produkcyjnych trzech linii, co było realizacją giełdowej strategii rozwoju spółki. Spółka zanotowała niższe przychody ze sprzedaży folii termokurczliwej, co jest efektem 10 proc. spadku ilości sprzedaży. Spółka zreorientowała strategię na produkcję cieńszych asortymentów folii. Wpływ miał także spadek cen jednostkowych o 5 proc. Tymczasem wzrost przychodów ze sprzedaży folii BOPP wyniósł niemal 26 proc.

 

REALIZACJA GIEŁDOWEJ STRATEGII ROZWOJU

 

Celem strategicznym firmy jest umocnienie pozycji jednego z największych przetwórców tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka kontynuuje inwestycje w uruchomienie produkcji nowego asortymentu i podtrzymuję jako cel strategiczny rozwój poprzez fuzje i przejęcia.. W ostatnich dniach lipca  uruchomiła produkcję taśm bandujących PET. Ponadto spółka realizuje systematycznie działania mające na celu uruchomienie na początku przyszłego roku sprzedaży folii typu "stretch blown". Obecnie przeprowadzane są prace budowlane nowej hali oraz negocjacje z dostawcami linii do produkcji tej folii. Wraz z inwestycjami towarzyszącymi, wydatki inwestycyjne szacowane są na około 15,7 mln zł. Spółka nie publikuje prognozy finansowej na ten rok. Warto jednak zauważyć, że obroty ERGIS-EUROFILMS pro forma w całym roku przed procesem połączenia szacowano na przynajmniej 390 mln zł. Firma ocenia też, że poziom marż pozostanie na stabilnym poziomie. Na wyniki III kwartału 2007 roku wpływ będą miały działania związane z dalszą konsolidacją operacyjną i efektami synergii wynikającymi z połączenia spółek Eurofilms i Ergis.

 

POŁACZENIE ERGIS I EUROFILMS

 

W dniu 29 czerwca sąd zarejestrował połączenie spółek Eurofilms z Ergis, zmianę nazwy oraz podwyższenie kapitału zakładowego. W wyniku zarejestrowania połączenia spółek, kapitał zakładowy ERGIS-EUROFILMS S.A. został podwyższony o kwotę 18.769.609,80 zł poprzez emisję 31.282.683 akcje serii E. Akcje te zostały wydane dotychczasowym akcjonariuszom spółki przejmowanej Ergis. Spodziewane efekty synergii:

- Lepsze wykorzystanie potencjału menadżerskiego

- Większa efektywność kosztowa

- Mocniejsza pozycja negocjacyjna przy zakupach surowców

- Efektywniejsze zarządzanie aktywami finansowymi

- Możliwość aktywnego udziału w procesach konsolidacyjnych na rynku

 

 

 

„Pierwsze półrocze było jednym z kluczowych okresów w historii ERGIS i EUROFILMS. Pomimo procesu  połączenia obie firmy zanotowały dynamiczny wzrost sprzedaży i zysku operacyjnego. Jednocześnie spodziewam się, że potencjał rozwoju połączonych firm w pełni uwidoczni się w drugim półroczu. Zamierzamy maksymalnie wykorzystać potencjał grupy. Podtrzymujemy zamiar ogłoszenia planów kolejnych przejęć jeszcze w tym roku” – powiedział Tadeusz Nowicki, Prezes Zarządu ERGIS-EUROFILMS S.A.

 

 

Dodatkowych informacji udzielają:

 

Małgorzata Kot

ERGIS - Eurofilms SA

tel. 0604 159 103, 0604 159 159

e-mail: kot@ergis.eu 

 

Magda Kołodziejczyk

M+G

tel. (22) 625 71 40, 0501 16 88 07

e-mail: magda.kolodziejczyk@mplusg.com.pl 

 

 

 

Informacje o ERGIS-EUROFILMS S.A.

Emitent powstał w wyniku tegorocznego połączenia giełdowego Eurofilms i jego inwestora branżowego ERGIS. Połączona firma, na bazie potencjału ERGIS, jest największym na rynku polskim i wiodącym w Europie Środkowo-Wschodniej producentem wyrobów z PVC: folii, granulatów, tapet i paneli boazeryjnych oraz parapetów. Oferta firmy obejmuje m.in. folie trwale zlaminowane z inną folią, papierem, włókniną, tkaniną itd. oraz folie drukowane, folie izolacyjne, folie opakowaniowe (w tym farmaceutyczne), wykładziny autobusowe, granulaty stosowane przez producentów kabli, panele elewacyjne (wewnętrzne i zewnętrzne), parapety, taśmy dylatacyjne, sztuczne skóry, tkaniny powlekane oraz ceraty i tapety (papierowe i winylowe). Ponadto, na bazie potencjału Eurofilms, emitent jest drugim co do wielkości na polskim rynku producentem folii stretch (rozciągliwej, stosowanej m.in. do owijania ładunków na paletach), producentem folii termokurczliwej PVC (służącej m.in. do pakowania produktów spożywczych), oraz dystrybutorem folii BOPP (używanej głównie do produkcji opakowań) i taśm PET (służących do wiązania średnio ciężkich i ciężkich produktów i ładunków). Zdolności produkcyjne firmy wynoszą obecnie 27 tys. ton rocznie folii stretch, 1,4 tys. ton folii termokurczliwej PVC oraz 4,8 tys. ton taśm PET. Dodatkowe informacje o firmie dostępne także pod adresem www.ergis-eurofilms.eu.

 

.