Ergis

Komunikat prasowy

18 maja 2006, 11:33

Eurofilms opublikował prospekt emisyjny

- Oferta skierowana do inwestorów instytucjonalnych oraz indywidualnych obejmie 8 053 306 akcji dwóch serii:
- “Seria D” 4 026 653 akcji, oferowanych przez Spółkę w ramach subskrypcji,
- “Serie B1 i C” 4.026.653 akcji, sprzedaż akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.

- Oferta jest podzielona na dwie transze: instytucjonalną, obejmującą 6 500 000 akcji oraz indywidualną, w ramach której zaoferowanych zostanie 1 553 306 akcji.

- Maksymalna cena Akcji Oferowanych została ustalona na 5,50 PLN.

- Spółka planuje pozyskać z emisji akcji serii D (po odliczeniu kosztów) co najmniej 17 mln PLN. Łączna wartość oferty będzie co najmniej dwukrotnie większa, z racji sprzedaży części akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy - “ERGIS” S.A. oraz Finergis Investments Limited.

- Emisja nowych akcji Eurofilms SA ma na celu przede wszystkim współfinansowanie nakładów inwestycyjnych znacząco zwiększających moce produkcyjne Spółki: o 50% w przypadku folii stretch oraz o 100% w przypadku folii termokurczliwej PVC. Zwiększenie mocy produkcyjnych pozwoli na dalszy dynamiczny rozwój sprzedaży eksportowej Eurofilms oraz umocnienie pozycji Spółki na rynku polskim, co przełoży się na wzrost sprzedaży Eurofilms o około 50%, począwszy od roku 2007.

- Inwestorzy mogą składać zapisy na akcje w dniach 31 maja - 2 czerwca 2006.

- Prognozy finansowe Eurofilms na 2006 rok zakładają przychody ze sprzedaży na poziomie 133,4 mln PLN oraz zysk netto na poziomie 5,5 mln PLN. W 2007 roku Spółka prognozuje przychody na poziomie 154,3 mln PLN oraz zysk netto w wysokości 8,1 mln PLN.

CELE EMISJI AKCJI SERII D

Celem emisji Akcji Serii D jest współfinansowanie następujących inwestycji:

Kontynuacja inwestycji w trzecią linię CAST do produkcji folii stretch, 2006r.,13 502 mln zł.
Zakup i uruchomienie drugiej linii do produkcji folii termokurczliwej PVC, 2006r., 2 262 mln zł.
Zakup przewijarek do folii 2006-2007r., 1 330 mln zł.
Inwestycje odtworzeniowe 2006-2007r., 2 509 mln zł.
Razem inwestycje w środki trwałe 2006-2007r., 19 603 mln zł.
Nakłady na wzrost kapitału obrotowego 2006-2007r., 8 500 mln zł.
Suma 2006-2007r., 28 103 mln zł.

Spółka planuje pozyskać z emisji akcji serii D (po odliczeniu kosztów) co najmniej 17 mln PLN. Pozostała część inwestycji zostanie sfinansowana środkami własnymi oraz ewentualnie kredytami bankowymi i leasingiem.

Inwestycje te pozwolą na umocnienie pozycji Spółki na rynku polskim oraz dalszy dynamiczny rozwój sprzedaży eksportowej, co przełoży się na wzrost sprzedaży Eurofilms o około 50%, począwszy od roku 2007. Docelowo Eurofilms przewiduje, że eksport wyrobów stanowić będzie 40% wartości przychodów ze sprzedaży (w 2005 roku stanowił on 23% przychodów).

Projekt “Trzecia linia CAST”

Decyzja o rozpoczęciu inwestycji w trzecią linię CAST do produkcji folii stretch PE została podjęta przez Spółkę jeszcze w 2005 roku. Projekt ten, realizowany w latach 2005-2006, obejmuje:
-zakup i uruchomienie trzeciej linii do produkcji folii stretch;
-inwestycje tzw. towarzyszące, obejmujące m.in. zakup nieruchomości, rozbudowę istniejącej hali produkcyjnej, budowę rozdzielni elektrycznej 20 kV, modernizację rozdzielni wysokiego napięcia, modernizację magazynów, budowę i modernizację sieci wodno-kanalizacyjnych i przeciwpożarowej i inne;
- zwiększenie środków obrotowych (zapasów surowców, wyrobów gotowych i należności), niezbędne przy realizacji projektów o tym charakterze.

Łączne wydatki inwestycyjne na ten cel zostały zaplanowane na kwotę około 26,8 mln zł (19,0 mln zł na środki trwałe i 7,8 mln zł na zwiększenie środków obrotowych). Uruchomienie nowej linii przewidziano na maj 2006 roku.

Projekt “Druga linia PVC”

Projekt ten, realizowany w 2006 roku, obejmuje:
-zakup, instalację i uruchomienie drugiej linii do produkcji folii termokurczliwej PVC;
-inwestycje tzw. towarzyszące obejmujące przede wszystkim przygotowanie hali produkcyjnej i rozbudowę magazynu;
-zwiększenie środków obrotowych (zapasów surowców, wyrobów gotowych i należności).

Łączne wydatki inwestycyjne na ten cel zostały zaplanowane na kwotę około 2,96 mln zł (2,26 mln zł na środki trwałe i 0,7 mln zł na zwiększenie środków obrotowych). Uruchomienie nowej linii przewidziano na listopad 2006 roku.

Zakup przewijarek do folii

Zakup przewijarek do folii jest ściśle związany z inwestycją w trzecią linię CAST. Celem zakupu przewijarek jest zwiększenie sprzedaży folii ręcznej stretch. W wyniku zwiększenia wolumenu produkcji folii pojawia się bowiem zapotrzebowanie na dodatkowe urządzenia do nawijania jej na rolki. Emitent zaplanował zakupienie trzech przewijarek, w tym jednej do nowego produktu - folii pre-stretch. Łączne nakłady inwestycyjne na przewijarki zaplanowane są w wysokości 1,33 mln zł i będą ponoszone w latach 2006-2007.

Inwestycje odtworzeniowe i modernizacyjne

Inwestycje te obejmują modernizację magazynów, pomieszczeń produkcyjnych, budowę ogrodzenia, wymianę samochodów i wózków widłowych, a także wydatki na modernizację pierwszej linii do produkcji folii PVC. Łączne wydatki na inwestycje odtworzeniowe i modernizacyjne zostały zaplanowane na lata 2006-2007 na kwotę 2,51 mln zł.

ZAPISY NA AKCJE

Zapisy w Transzy Detalicznej i w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, przyjmowane będą w dniach 31 maja - 2 czerwca 2006 roku w Punktach Obsługi Klienta Millennium Domu Maklerskiego S.A.

CENA

Maksymalna cena Akcji Oferowanych została ustalona na 5,50 PLN. Ostateczna cena akcji zostanie ustalona przed rozpoczęciem zapisów, na podstawie wyników procesu budowania “księgi popytu” (book building).

PRZYDZIAŁ AKCJI

Przydział akcji w obu transzach nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zakończenia zapisów, czyli do 9 czerwca 2006. W trakcie dokonywania przydziału akcji Spółka może podjąć decyzję o przesunięciu akcji pomiędzy Transzą Indywidualną a Transzą Instytucjonalną. W takim przypadku przesunięciu będą podlegały tylko te akcje, które nie zostały objęte i opłacone w danej transzy.

TERMINY PUBLICZNEJ OFERTY

29 maja 2006 - Początek book buildingu
30 maja 2006 r. godzina 15.00 - Koniec book buildingu
30 maja 2006 - Podanie ceny do publicznej wiadomości
31 maja 2006 r. - Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w Transzy Instytucjonalnej i Transzy Indywidualnej
2 czerwca 2006 - Zakończenie przyjmowania zapisów w Transzy Instytucjonalnej i Transzy Indywidualnej
do 9 czerwca 2006 - Zamknięcie Publicznej Oferty i przydział Akcji Oferowanych
Czerwiec 2006 - Początek notowań na GPW

.