Ergis

Komunikat prasowy

17 kwietnia 2019, 15:03

Wyniki Grupy Ergis po 2018 roku: rosnąca sprzedaż, wyniki pod wpływem wzrostu cen surowców

Grupa ERGIS, lider przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo–Wschodniej, opublikowała wyniki za 2018 rok.

W minionym roku Grupa wypracowała sprzedaż o 3,5% wyższą niż  rok wcześniej, lecz wyniki na pozostałych poziomach obciążyły trudności na rynku twardych folii i laminatów do żywności. Negatywnie na wynik wpłynęło także opóźnienie uzyskania pełnej sprawności nowej linii do produkcji folii i laminatów PET w fabryce w Berlinie. Wyniki EBITDA oraz zysk netto były ponadto obciążone wzrostem kosztów wynagrodzeń w Grupie.

WYNIKI FINANSOWE – SZCZEGÓŁY

W tys. PLN

2018

2017

Dynamika

Przychody ze sprzedaży

776 144

749 558

3,5%

Zysk operacyjny

22 066

33 537

-34,2%

EBITDA

46 097

56 264

-18,1%

Zysk brutto

17 376

29 909

-41,9%

Zysk netto

11 252

20 858

-46,1%

Zadłużenie odsetkowe

148 084

163 183

-9,3%

Podstawową przyczyną spadku wyników w 2018 roku były trudności Grupy na rynku twardych folii i laminatów do żywności. Pomimo nieznacznego wzrostu przychodów ze sprzedaży, zysk EBITDA zrealizowany w tym biznesie był bliski zera, wobec prawie 9 mln w 2017 roku.  Ceny surowców istotnych dla tego segmentu znacząco wzrosły w 2018 roku – cena płatków PET o 20,7% (w 2017 wzrost ten wyniósł 11,1%), a PET virgin o 17,2% (w 2017 ceny wzrosły o 18,1%). Przeniesienie tak istotnego wzrostu cen surowców na klientów okazało się niemożliwe w krótkim terminie.

Niekorzystnie na wyniku finansowym odbiły się także problemy z uruchomieniem w Berlinie nowej linii do produkcji folii i laminatów PET. Do dziś linia ta nie osiągnęła planowanych parametrów i Spółka nie dokonała jej kontraktowego odbioru. Spółka oczekiwała, że linia ta zwiększy poziom realizowanego EBITDA w 2018 roku o 4 mln PLN.

Grupa w pełni zrealizowała zamierzenia co do wysokości zysku EBITDA osiągniętego na sprzedaży taśm PET. Wyniki finansowe osiągnięte na sprzedaży folii miękkich PVC oraz drukowanych opakowań do żywności były zbliżone do oczekiwań i nieznacznie korzystniejsze niż w 2017 roku. W 2018 roku nastąpił dalszy wzrost sprzedaży i zysku flagowego produktu Grupy - folii stretch nanoErgis® Istotnie również wzrosła sprzedaż taśm Greenstrap®.

Wartości EBITDA i zysku w 2018 roku obciążył dodatkowo wzrost kosztów wynagrodzeń w Grupie – o 6,9 mln zł w porównaniu z kosztami wynagrodzeń w 2017 r. (o 14,1 mln w porównaniu z 2016 r.).

Choć nasza sprzedaż w 2018 roku wrosła, na osiągnięte wyniki finansowe wpływ miał wyraźny wzrost cen części wykorzystywanych przez nas surowców, przede wszystkim w segmencie folii twardych i laminatów do żywności. Przełożenie wzrostu kosztów na ceny wyrobów gotowych nie było możliwe w krótkim terminie, co wywarło presję na osiągane przez Grupę marże. Jak większość podmiotów, odczuliśmy też wzrost kosztów związanych z ogólną sytuacją rynkową – dotyczyło to głównie kosztów pracy. Nasz cel na ten rok to poprawa rentowności. Liczymy, że przyczyni się do tego m.in. uruchomiona w kwietniu br. kolejna linia do produkcji folii stretch w Oławie, jak również planowany odbiór linii do produkcji folii i laminatów PET w Berlinie – powiedział Tadeusz Nowicki, Prezes Grupy Ergis. 

Kontynuujemy również prace w zakresie B+R. Rozwijamy  technologię ErgisMark®, nasza spółka zależna Circular Packaging Design intensywnie pracuje nad nowymi proekologicznymi typami laminatów do żywności. Pozytywnie rozwija się, prowadzony z partnerem zewnętrznym, projekt rozwoju ultrabarierowych folii dla przemysłu elektronicznego. Jednocześnie trwa przegląd opcji strategicznych, o którym informowaliśmy pod koniec ubiegłego roku. Planujemy, że proces ten zakończy się do końca 2019 roku – dodał Tadeusz Nowicki, Prezes Grupy Ergis. 

DODATKOWE INFORMACJE

Notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych Grupa ERGIS jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Posiada pięć zakładów produkcyjnych, z których cztery zlokalizowane są w Polsce, a jeden w Niemczech. Grupa specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (drukowane laminaty wielowarstwowe, folie i laminaty barierowe na bazie PET i PVC) oraz opakowań przemysłowych (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET). Oprócz tego ERGIS jest m.in. producentem folii do pakowania leków, folii hydroizolacyjnych oraz granulatów z PVC. W 2018 roku przychody Grupy przekroczyły 776 mln zł.

Dodatkowe informacje o firmie dostępne także pod adresem www.ergis.eu

.