Ergis

Komunikat prasowy

13 maja 2011, 15:18

Grupa ERGIS po I kw. 2011: wysoka dynamika sprzedaży

Grupa ERGIS zanotowała w I kw. 2011 roku wyraźny wzrost sprzedaży o ponad 14% do 154,5 mln zł. Grupa wypracowała zyski na wszystkich poziomach rachunku wyników, pomimo bardzo wymagających warunków rynkowych, w tym przede wszystkim istotnego wzrostu cen surowców.

 Kluczowe wydarzenia:

 Przychody Grupy ERGIS po pierwszym kwartale 2011 roku wzrosły o ponad 14% i wyniosły ponad 154,5 mln zł. Przyrost sprzedaży zrealizowała w głównej mierze Ergis-Eurofilms S.A.

­   Sprzedaż na rynku polskim w I kw. 2011 wzrosła o 16,6%, do 71,22 mln zł, w stosunku do uzyskanych w tym samym okresie 2010 roku. Negatywną tendencję z poprzednich kwartałów przełamała sprzedaż zagraniczna Grupy, która wzrosła w pierwszych trzech miesiącach 2011 o 12,5% do 83,32 mln zł, w porównaniu z tym samym okresem 2010 roku

­   Na wynik finansowy Grupy za I kwartał 2011 roku negatywny wpływ miał dalszy wzrost cen wszystkich surowców strategicznych. Pomimo bardzo wymagających warunków rynkowych, Grupa wypracowała istotny dodatni wynik finansowy na wszystkich poziomach.

­   Grupa realizuje projekt utworzenia nowego zakładu produkcji folii twardych PVC w Wąbrzeźnie. Wartość inwestycji szacuje się na kwotę około 22 mln zł. Inwestycja może mieć znaczący pozytywny wpływ na wyniki Grupy w przyszłości, dzieki relokacji środków produkcji i ich skupieniu w jednym miejscu.

­   Grupa realizauje również działania mające na celu zwiększenie mocy produkcyjnych w segmencie folii stretch w zakładzie w podwrocławskiej Oławie. Osiągnięto porozumienie z PARP co do aktualizacji umowy o dofinansowaniu inwestycji z programu „Innowacyjna Gospodarka”, , dzięki czemu stało się możliwe podpisanie w dniu 5 maja 2011 roku, zgodnie z raportem nr 14/2011 umowy na dostawę kolejnej linii do produkcji folii stretch, która zwiększy moce produkcyjne w tym asortymencie do 44 tys. ton rocznie.

 

WYNIKI FINANSOWE – SZCZEGÓŁY

 

Wyniki finansowe Grupy ERGIS po pierwszym kwartale  2011 roku przedstawia poniższa tabela:

 

w tys PLN

I 2010

I 2011

Zmiana

Przychody

135 164

154 555

+14,3%

 

 

 

 

Zysk operacyjny

6 737

3 655

-45,8%

EBITDA

11 985

8 551

-28,7%

Zysk netto

7 612

1 889

-75,3%

 

OTOCZENIE RYNKOWE

W I kwartale 2011 otoczenie makroekonomiczne oraz najbliższe otoczenie rynkowe pozostawały czynnikami oddziałującymi nadal raczej negatywnie na wyniki Grupy. Średnie ceny wszystkich podstawowych surowców były wyższe niż w 2010 roku, tj.:

-      PVC - ceny wyższe o 19%

-      FDO/DINP - ceny wyższe o 61%/ 75%

-      PET – ceny wyższe o 45%

-      LLDPE – ceny wyższe o 11%

W okresie IV kwartał 2010/I kwartał 2011 wzrosty cen wyglądały następująco:

–      PVC    + 4,3%

–      FDO/DINP     + 1,3%/ 3,5%

–      PET                + 18,4%

–      LLDPE           +  11%

 W I kwartale 2011 roku Grupa nadal obserwowała trudności w przenoszeniu wzrostu cen surowców na ceny wyrobów, pomimo nieznacznej poprawy sytuacji pod koniec 2010 roku.

 Niekorzystna tendencja wzrostu cen surowców i półproduktów, wykorzystywanych do produkcji folii PET oraz laminatów spożywczych, przy jednocześnie występującym zjawisku spadku rynkowych cen wyrobów gotowych,  wpłynęła na obniżenie rentowności spółek niemieckich. W dalszym ciągu bardzo trudna jest sytuacja na rynku PET, i obecnie jest bardzo trudno przewidzieć jak długo będzie trwał kryzys na tym rynku. Obserwacja długoterminowych trendów w przeszłości, pozwala oczekiwać odwrócenia się tendencji.

 SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE SPRZEDAŻY

 Grupa ERGIS kontynuuje realizację strategii, polegającej na rozwijaniu sprzedaży w oczekiwaniu na poprawę sytuacji w zakresie cen surowców strategicznych. W efekcie w ubiegłym roku Grupa po raz pierwszy w swojej historii zanotowała niemal 600 mln zł przychodów ze sprzedaży. W I kw. 2011 utrzymuje się wysoka dynamika sprzedaży Grupy.

 Wartość sprzedaży w I kwartale 2011 wzrosła w stosunku do wartości zrealizowanej w analogicznym okresie 2010 roku o 14,3% przy porównywalnych średnich kursach euro. Przyrost sprzedaży zrealizowała w głównej mierze Ergis-Eurofilms S.A., gdzie dynamika sprzedaży kwartalnej wyniosła 11,7%.

 Sprzedaż na rynku polskim w I kw. 2011 wzrosła o 16,6% do 71,22 mln zł. Negatywną tendencję z poprzednich kwartałów przełamała sprzedaż zagraniczna Grupy, która wzrosła w pierwszych trzech miesiącach 2011 o 12,5%, do 83,32 mln zł.

 Na uwagę zasługuje wysoka dynamika sprzedaży taśm PET. Dzięki bezinwestycyjnemu zwiększeniu wydajności odnotowano ilościowy wzrost sprzedaży o 12%. Podkreślić należy również wysoką dynamikę sprzedaży opakowań drukowanych (ilościowo 11,5%), będącą rezultatem inwestycji dokonanych w spółce Flexergis w latach 2008-2009. Stopniowo odbudowuje się rynek granulatów PVC dla przemysłu kablowego (wzrost ilościowy o 5%).  Wzrost sprzedaży folii stretch o 12% jest  odzwierciedleniem wyższych cen sprzedaży, kompensujących wzrost cen surowca.

SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE ZYSKOWNOŚCI

Wzrost sprzedaży zanotowany przez Ergis-Eurofilms S.A. przyczynił się do wypracowania przez Grupę zysków, pomimo bardzo niekorzystnych czynników rynkowych. Na wynik finansowy Grupy za I kwartał 2011 roku zdecydowany wpływ miał dalszy wzrost cen surowców.

W tym okresie wzrosły ceny wszystkich surowców strategicznych, w tym najbardziej ceny PET, co uniemożliwiło poprawę wyników finansowych spółek niemieckich. Dotkliwy okazał się również dalszy wzrost cen PVC i FDO, co przełożyło się na spadek rentowności produktów wytwarzanych na bazie tych surowców (granulaty, wyroby wytłaczane, niektóre grupy folii).

Wzrost sprzedaży zanotowany przez Grupę ograniczył w pewnym stopniu spadek zysku spowodowany zmniejszeniem rentowności. Jednakże nie było możliwe w krótkim okresie przełożenie kolejnego wzrostu cen surowców na wzrost cen wyrobów. Dlatego też wartość EBITDA dla Grupy spadła w I kwartale 2011 roku do 8,5 mln zł wobec 11,9 mln zł osiągniętego w I kwartale 2010. Spadek EBITDA dotyczył przede wszystkim Ergis-Eurofilms S.A. (z 11,05 mln zł. w I kwartale 2010 do 8,24 mln zł  w I kwartale 2011).

Wielkości zysku brutto i zysku netto są w I kwartale 2011 roku prezentują się niekorzystnie w porównaniu z analogicznym okresem 2010, co wynika częściowo z pogorszenia wyniku operacyjnego, ale również z powstania w I kwartale 2010 roku wysokich niezrealizowanych dodatnich różnic kursowych, związanych ze znacznym spadkiem kursu euro (kwota przychodu wyniosła 3,9 mln zł), przy jednoczesnej stabilności tego kursu w I kwartale 2011 roku (niezrealizowane dodatnie różnice kursowe wyniosły 59 tys. zł).

 

 „Pierwszy kwartał 2011 roku przyniósł kolejną falę wzrostu cen surowców. W tych zdecydowanie niekorzystnych warunkach rynkowych, wobec braku sukcesu w walce o podwyższenie marż, zredukowanych w poprzednich kwartałach, widoczna jest skuteczność działań mających na celu umocnienie pozycji rynkowej i wzrost sprzedaży. Dążymy także do poprawy efektywności. Inwestorzy giełdowi znają już nasze plany dotyczące nowego zakładu produkcji folii twardych PVC w Wąbrzeźnie oraz uruchomienia, ogłaszanej wcześniej, inwestycji w kolejną linię do produkcji folii stretch w Oławie. Jestem przekonany, że będą one miały pozytywny wpływ na wyniki w przyszłości.  Spodziewam się również, że niekorzystna tendencja w kształtowaniu się cen surowców również zacznie się odwracać na naszą korzyść” – powiedział Tadeusz Nowicki, Prezes Zarządu ERGIS-EUROFILMS.

DODATKOWE INFORMACJE

Grupa ERGIS jest największym na rynku polskim i wiodącym w Europie Środkowo-Wschodniej producentem wyrobów z PVC: folii, granulatów, tapet i paneli boazeryjnych oraz parapetów. Oferta firmy obejmuje m.in. folie trwale zlaminowane z inną folią, papierem, włókniną, tkaniną itd. oraz folie drukowane, folie izolacyjne, folie opakowaniowe (w tym farmaceutyczne), wykładziny autobusowe, granulaty stosowane przez producentów kabli, panele elewacyjne (wewnętrzne i zewnętrzne), taśmy dylatacyjne, sztuczne skóry, tkaniny powlekane oraz ceraty i tapety (papierowe i winylowe). Ponadto, Grupa jest największym na polskim rynku producentem folii stretch (rozciągliwej, stosowanej m.in. do owijania ładunków na paletach), producentem folii termokurczliwej PVC (służącej m.in. do pakowania produktów spożywczych) i taśm PET (służących do wiązania średnio ciężkich i ciężkich produktów i ładunków) oraz dystrybutorem folii BOPP (używanej głównie do produkcji opakowań). Grupa produkuje także folie opakowaniowe do żywności (laminaty, folie pojedyncze, folie twarde, elastyczne oraz typu „skin”), jak również opakowania giętkie i laminaty wielowarstwowe.

Dodatkowe informacje o firmie dostępne także pod adresem. www.ergis-eurofilms.eu

.