Ergis

Komunikat prasowy

29 kwietnia 2011, 17:00

List Prezesa Zarządu Jednostki Dominującej Grupy Kapitałowej ERGIS

Szanowni Państwo,

Oddaję w Państwa ręce raport podsumowujący 2010 rok.

Rok 2010, z punktu widzenia branży przetwórstwa tworzyw sztucznych, należy uznać za niełatwy. Na tle branży rok ten należał  do udanych dla spółki-matki (Ergis-Eurofilms SA), oraz dla Flexergis Sp. z o. o. Był on natomiast  trudny dla przedsiębiorstw niemieckich (MKF-Folien GmbH i Schimanski GmbH), produkujących, przede wszystkim, folie do wyrobu opakowań do żywności. Wyniki działalności tych spółek zostały zdominowane przez fakt, że nie było możliwości przeniesienia na ceny ich wyrobów bardzo istotnego wzrostu cen surowców. Sytuacja ta wymusiła na spółkach Grupy przyjęcie odpowiedniej strategii działania: skoncentrowaliśmy się na obronie, a tam, gdzie było to możliwe, zwiększaniu poziomu sprzedaży. W naszej ocenie decyzja taka kompensuje obniżenie bieżącej rentowności, tworząc podstawy do maksymalizacji   przyszłych zysków w sytuacji prawdopodobnego odwrócenia niekorzystnych tendencji w zakresie cen surowców strategicznych. Wartość przychodów ze sprzedaży Grupy  wzrosła o blisko 9% w porównaniu do 2009 roku, pomimo niższego o ok. 8% kursu średniego EURO.

Zdecydowanie niesatysfakcjonująca była ewolucja zyskowności:

- zysk ze sprzedaży wyniósł 13.696 tys. PLN w porównaniu z 29.630 tys. PLN w rekordowym 2009 r.  

-  EBITDA wyniósł  32.482 tys. PLN  w porównaniu z 55.307 tys. PLN, a zysk netto wyniósł 7.503 tys. PLN przy 17. 769 tys. PLN w roku 2009.

Starając się zapewnić powrót do wyższej rentowności -  także w sytuacji, w której nie nastąpiłoby - krótkoterminowo - ustabilizowanie na niższym niż obserwowany poziomie cen surowców, zarząd GK Ergis wdrożył program restrukturyzacji produkcji, którego podstawą jest rozpoczęte w 2010 roku przenoszenie części produkcji folii twardych z Niemiec do Polski. Decyzja ta miała wpływ na obniżenie wyniku Grupy za rok 2010 poprzez zawiązanie rezerwy na odprawy zwalnianych w Niemczech pracowników na kwotę blisko 900 tys. EUR. 

Za niezadowalające należy uznać, że – z przyczyn w dużej mierze niezależnych od Ergis-Eurofilms  -  nie było możliwe rozpoczęcie w 2010 roku wcześniej planowanych inwestycji:

- czwartej linii do produkcji folii stretch PE, na której realizację przyznano spółce- matce dofinansowanie ze środków europejskich;

- drugiej linii do produkcji taśm PET.

Mamy nadzieję, że inwestycje te będą skutecznie realizowane w 2011 roku.

Skuteczne przeciwstawianie się trudnościom, występującym na rynku, nie byłoby możliwe bez zaufania i lojalności naszych klientów, którym serdecznie dziękuję w imieniu wszystkich spółek Grupy. Chciałbym także wyrazić wdzięczność Akcjonariuszom za zaufanie, jakim nas obdarzyli. Wszystkim pracownikom zaś dziękuję za zaangażowanie w pracę, zwłaszcza w obliczu wyzwań, jakie stanęły przed nami w związku z realizacją opisanych planów. 

Jestem przekonany, że Akcjonariusze docenią potencjał Grupy i stojące przed nią szanse i możliwości. Jestem także pewien, że rok 2011 przyniesie zarówno Grupie, jak i jej Interesariuszom, satysfakcję z podjętych działań i z efektów przyjętej  strategii.

 

Z poważaniem

Prezes Zarządu ERGIS-EUROFILMS S.A.

Tadeusz Nowicki

.