Ergis

Komunikat prasowy

25 lutego 2011, 17:55

Grupa Ergis po 4 kwartałach 2010: systematyczny wzrost sprzedaży

Grupa ERGIS zrealizowała swój strategiczny cel w 2010 roku i zanotowała wyraźny wzrost sprzedaży w tym okresie. W efekcie przychody w całym 2010 roku po raz pierwszy w historii Grupy sięgnęły poziomu niemal 600 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 8,6% w porównaniu do 2009 roku. Zdecydowany wzrost sprzedaży został osiągnięty przede wszystkim dzięki dynamice rynku polskiego. Zysk netto Grupy po czterech kwartałach wyniósł  9,96 mln zł.

Kluczowe wydarzenia:

Przychody Grupy ERGIS po czterech kwartałach 2010 roku wzrosły o ponad 8,6% i wyniosły ponad 597 mln zł. Wartość sprzedaży Grupy w samym czwartym kwartale 2010 wzrosła w stosunku do zrealizowanej w analogicznym okresie 2009 roku aż o blisko 14%, co było głównie efektem zdecydowanego wzrostu przychodów Ergis-Eurofilms S.A.

Łącznie, po czterech kwartałach 2010 roku, sprzedaż na rynku polskim wzrosła o 19%, do 294,5 mln zł, wobec 247 mln zł rok wcześniej. Z kolei sprzedaż na rynkach zagranicznych wyniosła 302,5 mln zł i osiągnęła poziom z 2009 roku, pomimo spadku średniego kursu EUR o ok. 8,5% w tym okresie, przełamując tym samym spadkową tendencję z poprzednich kwartałów.

Ergis-Eurofilms S.A. realizuje projekt utworzenia nowego zakładu produkcji folii opakowaniowych w Wąbrzeźnie. Wartość inwestycji szacuje się na kwotę około 22 mln zł. Spółka przygotowuje relokację części środków produkcji folii twardych z MKF-Folien GmbH.

WYNIKI FINANSOWE – SZCZEGÓŁY

Wyniki finansowe Grupy ERGIS po czterech kwartałach  2010 roku przedstawia poniższa tabela:

w tys PLN

I-IV 2009

I-IV 2010

Zmiana

Przychody

549 733

597 053

+8,6%

 

 

 

 

Zysk operacyjny

32 192

15 642

-51,4%

EBITDA

55 307

36 054

-34,8%

Zysk netto

17 769

9 961

-44,0%

 

w tys PLN

31.12.2009

31.12.2010

Zmiana

Zadłużenie

142 000

110 000

-22,5%

 

Wyniki w roku 2009, do których porównywane są wyniki za 2010 rok, były rekordowe, zarówno na poziomie realizowanych marż, jak i EBITDA oraz zysku operacyjnego. Spółka w swoich komentarzach do wyników 2009 uprzedzała, że takie wyniki nie będą możliwe do powtórzenia w kolejnych latach.

OTOCZENIE RYNKOWE

W IV kwartale 2010 otoczenie makroekonomiczne oraz najbliższe otoczenie rynkowe pozostawały czynnikami oddziałującymi nadal raczej negatywnie na wyniki Grupy. Ceny wszystkich podstawowych surowców były wyższe niż w 2009 roku, tj.:

-      PVC - ceny wyższe o 15%

-      FDO - ceny wyższe o 65%

-      PET – ceny wyższe o 42%

-      LLDPE – ceny wyższe o 25%

Ceny PVC wprawdzie wyhamowały swój wzrost i ustabilizowały się na poziomie zbliżonym do cen z poprzedniego kwartału oraz cen z IV kwartału 2009, jednakże poziom ten jest dość wysoki.

W roku 2010 Grupa obserwowała duże trudności w przenoszeniu wzrostu cen surowców na ceny swoich wyrobów. Sytuacja uległa nieznacznej poprawie pod koniec 2010 roku.

SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE SPRZEDAŻY

Grupa ERGIS realizowała w 2010 roku strategię, polegającą na rozwijaniu sprzedaży w oczekiwaniu na poprawę sytuacji w zakresie cen surowców strategicznych. Grupa zrealizowała swój cel i po raz pierwszy w swojej historii zanotowała niemal 600 mln zł przychodów ze sprzedaży.

Wartość sprzedaży w IV kwartale 2010 wzrosła w stosunku do wartości zrealizowanej w analogicznym okresie 2009 roku o 4%, przy niższym kursie euro (ok. 4 zł za IV kwartał 2010 wobec 4,16 zł za IV kwartał 2009). Narastająco sprzedaż Grupy również była wyższa niż ubiegłoroczna – o 8,6% i sięgnęła 597 mln zł. Przyrost sprzedaży zrealizowała w głównej mierze Ergis-Eurofilms S.A. Dynamika sprzedaży kwartalnej w spółce wyniosła aż 18,3%, natomiast narastająco 15,9%.

Na uwagę zasługuje wysoka dynamika sprzedaży folii stretch, (13,2% ilościowo, 28,13% wartościowo). W przypadku taśm PET odnotowano ilościowy wzrost sprzedaży o 32,9%. Podkreślić należy również wysoką dynamikę sprzedaży opakowań drukowanych, będącą rezultatem inwestycji dokonanych w spółce Flexergis w latach 2008-2009. Stopniowo odbudowuje się rynek granulatów PVC dla przemysłu kablowego. Sprzedaż wyrobów wytłaczanych utrzymuje się natomiast na poziomie niższym od oczekiwań Spółki. Ujemna dynamika sprzedaży laminatów oraz folii PET jest częściowo pozorna, jako że wpływa na nią spadek kursu EUR. W przypadku folii PET wartość sprzedaży w EUR utrzymała się na poziomie ubiegłorocznym.

SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE ZYSKOWNOŚCI

Wzrost sprzedaży zanotowany przez Ergis-Eurofilms S.A. przełożył się na dobre wyniki spółki i Grupy. Poziom EBITDA Grupy w IV kwartale 2010 wyniósł 4,96 mln zł, czyli był nieznacznie wyższy od osiągniętego w IV kwartale 2009 roku (4,89 mln zł). Natomiast w Ergis-Eurofilms S.A. poziom EBITDA wyniósł 4,45 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie 2009 roku było to 2,91 mln zł. Ponieważ poziom zysku osiągnięto poprzez wzrost sprzedaży, wskaźniki marży pozostają nieznacznie niższe od ubiegłorocznych.

Podsumowanie roku w zakresie EBITDA wypada bardzo dobrze dla Ergis-Eurofilms S.A., która osiągnęła EBITDA w wysokości 29,17 mln zł, co jest wielkością tylko nieznacznie niższą od zrealizowanej w 2009 roku (30,91 mln zł) - w wyjątkowo korzystnej sytuacji rynkowej. Poziom EBITDA całej Grupy po czterech kwartałach wyniósł 36,05 mln zł, wobec 55,31 mln zł w rekordowym roku 2009, co było związane z pogorszeniem się sytuacji spółek niemieckich. Zarząd Spółki uważa, że w 2010 roku w Ergis-Eurofilms S.A. stworzone zostały podstawy dla znaczącego zwiększenia rentowności i masy zysku w przyszłości, wobec prawdopodobnej poprawy warunków rynkowych, w tym głównie sytuacji surowcowej.

Na uwagę zasługuje także spadek zadłużenie Grupy o 22,5%, z 142 mln zł na koniec 2009 roku do 110 mln zł na koniec 2010 roku.

 

„W 2010 roku postawiliśmy sobie za cel zwiększanie sprzedaży pomimo niekorzystnych tendencji rynkowych i  osiągnęliśmy naprawdę zadowalające rezultaty. Po raz pierwszy w historii naszej Grupy osiągnęliśmy rekordowy poziom niemal 600 mln zł rocznych przychodów ze sprzedaży. To zasługa głównie wzrostu na rynku polskim, ale chcę podkreślić, że udało nam się również przełamać spadkową tendencję sprzedaży zagranicznej. Podstawowy cel, jaki stawia sobie Grupa na ten rok to poprawa rentowności pomimo rosnących cen surowców i umocnienia notowań złotego w 2010 roku oraz zwiększenie mocy produkcyjnych w segmentach, w których odnosi największe sukcesy” – powiedział Tadeusz Nowicki, Prezes Zarządu ERGIS-EUROFILMS.

DODATKOWE INFORMACJE

Grupa ERGIS jest największym na rynku polskim i wiodącym w Europie Środkowo-Wschodniej producentem wyrobów z PVC: folii, granulatów, tapet i paneli boazeryjnych oraz parapetów. Oferta firmy obejmuje m.in. folie trwale zlaminowane z inną folią, papierem, włókniną, tkaniną itd. oraz folie drukowane, folie izolacyjne, folie opakowaniowe (w tym farmaceutyczne), wykładziny autobusowe, granulaty stosowane przez producentów kabli, panele elewacyjne (wewnętrzne i zewnętrzne), taśmy dylatacyjne, sztuczne skóry, tkaniny powlekane oraz ceraty i tapety (papierowe i winylowe). Ponadto, Grupa jest największym na polskim rynku producentem folii stretch (rozciągliwej, stosowanej m.in. do owijania ładunków na paletach), producentem folii termokurczliwej PVC (służącej m.in. do pakowania produktów spożywczych) i taśm PET (służących do wiązania średnio ciężkich i ciężkich produktów i ładunków) oraz dystrybutorem folii BOPP (używanej głównie do produkcji opakowań). Grupa produkuje także folie opakowaniowe do żywności (laminaty, folie pojedyncze, folie twarde, elastyczne oraz typu „skin”), jak również opakowania giętkie i laminaty wielowarstwowe.

Dodatkowe informacje o firmie dostępne także pod adresem. www.ergis-eurofilms.eu

.