Ergis

Komunikat prasowy

18 listopada 2009, 09:38

Grupa ERGIS – zamknięcie uzupełniających zapisów na obligacje zamienne

Grupa ERGIS w uzupełniającej transzy zapisów na niepubliczną emisję obligacji serii A, przyjęła zapisy na całą pozostałą do dyspozycji  pulę: 4 mln zł.

Tym samym łączna wartość emisji obligacji zamiennych serii A zwiększyła się do 30 mln zł, a ich liczba wyniesie 30.000 sztuk,  co odpowiada 100% wartości i liczby obligacji zamiennych, na emisję których wyraziło zgodę NWZA z28 października 2009 r. Objęcie obligacji zamiennych i zapłata za nie nastąpi po rejestracji uchwał  NWZA przez właściwy sąd rejestrowy. Zarząd oczekuje, że nastąpi to do końca listopada 2009 roku. Środki z emisji obligacji zostaną przeznaczone na spłatę transzy B kredytu zaciągniętego na zakup udziałów w spółkach MKF-Folien GmbH oraz Schimanski GmbH, która przypada na koniec stycznia 2010 roku.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE NA TEMAT EMISJI OBLIGACJI

Rodzaj emitowanych obligacji

 

Obligacje na okaziciela w formie zdematerializowanej, zamienne na akcje.

Wielkość emisji

30.000 sztuk Obligacji Serii A.

Wartość nominalna i cena emisyjna

 

Wartość nominalna jednej Obligacji Serii A wynosi 1.000 zł, a łączna wartość nominalna wszystkich Obligacji Serii A wynosi 30 mln zł.

Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej.

Zasady zamiany Obligacji Serii A na akcje serii H

 

a)    Prawo do objęcia Akcji serii H w drodze zamiany Obligacji  Serii A na Akcje serii H może zostać zrealizowane w każdym pierwszym dniu roboczym, następującym po dniu wymagalności odsetek od Obligacji Serii A, na podstawie złożonego wcześniej oświadczenia o zamiarze zamiany Obligacji  Serii A, z tym zastrzeżeniem, że takie oświadczenie należy przekazać ERGIS-EUROFILMS SA nie później niż na 7 dni kalendarzowych przez dniem konwersji.

b)    Jeżeli dzień konwersji  będzie przypadał w sobotę, niedzielę, święto lub będzie dniem ustawowo wolnym od pracy, konwersja zostanie dokonana w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu.

c)    Ostateczny termin realizacji prawa do objęcia Akcji Serii H, w drodze zamiany Obligacji  Serii A wygasa w dniu upływu 48 miesięcy od dnia przydziału Obligacji  Serii A.

Cena zamiany (cena emisyjna) jednej Akcji Serii H została ustalona na 4 zł.

Warunki wykupu i warunki oprocentowania

 

a)    Obligacje Serii A, które nie zostaną zamienione na Akcje serii H, zostaną wykupione przez ERGIS-EUROFILMS SA w terminie 48 miesięcy od dnia przydziału Obligacji. Obligacje zostaną wykupione za zapłatą kwoty pieniężnej równej ich wartości nominalnej.

b)    W przypadku przejęcia nad ERGIS-EUROFILMS SA kontroli, rozumianej jako posiadanie przez jeden podmiot więcej niż 50% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ERGIS-EUROFILMS SA, wszystkie Obligacje Serii A podlegają natychmiastowemu, przedterminowemu wykupowi ze strony ERGIS-EUROFILMS SA, w terminie 7 dni od dnia przekazania do publicznej wiadomości informacji o stanie posiadania akcji ERGIS-EUROFILMS SA przez podmiot, który osiągnął takie zaangażowanie.

c)    W przypadku likwidacji lub przekształcenia ERGIS-EUROFILMS SA, wszystkie Obligacje Serii A podlegają natychmiastowemu, przedterminowemu wykupowi w dniu uprawomocnienia się postanowienia o zarejestrowaniu przekształcenia ERGIS-EUROFILMS SA lub odpowiednio w dniu otwarcia likwidacji Spółki. Prawo do zamiany Obligacji Zamiennych Serii A na Akcje serii H wygasa z dniem otwarcia likwidacji lub przekształcenia.

d)    W przypadku gdy ERGIS-EUROFILMS SA nie dokona płatności jakiejkolwiek kwoty odsetek i takie naruszenie nie zostanie naprawione poprzez zapłatę należnej Obligatariuszom kwoty odsetek do końca 7 dnia roboczego po dniu Okresu Odsetkowego, Obligatariusz może wezwać pisemnie ERGIS-EUROFILMS SA do wypłaty należnego oprocentowania. Po otrzymaniu pisemnego wezwania, ERGIS-EUROFILMS SA ma 14 dni na dokonanie płatności na rzecz Obligatariusza. Po upływie tego terminu, Obligatariusz może zażądać od ERGIS-EUROFILMS SA wcześniejszego wykupu Obligacji poprzez wystosowanie do ERGIS-EUROFILMS SA pisemnego żądania, zgodnie z którym należące do Obligatariusza Obligacje Serii A staną się natychmiast wymagalne i płatne po doręczeniu żądania.

Wykup Obligacji Serii A nastąpi poprzez zapłatę za każdą Obligację Serii A kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji Serii A. W dacie wykupu ERGIS-EUROFILMS S.A. zapłaci należne odsetki.

Z chwilą wykupu Obligacje podlegają umorzeniu.

Obligacje Serii A są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, ustalonej w oparciu o stawkę WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych powiększonych o marżę w wysokości 3% w skali rocznej.

Zabezpieczenie Obligacji

Obligacje Serii A są niezabezpieczone.

Zasady przeliczenia wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne

 

Warunki emisji Obligacji Serii A nie przewidują świadczenia niepieniężnego z wyjątkiem zamiany na Akcje  serii H. Świadczenie pieniężne na rzecz Obligatariusza, w zamian za niewykonanie świadczenia niepieniężnego, jest przewidziane w przypadkach opisanych w punkcie 5 (premia dodatkowa). W niektórych warunkach także zapisy punktu 6 niniejszego raportu mogą być także interpretowane jako stanowiące podstawę do świadczeń pieniężnych w zamian za świadczenia niepieniężne.

Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu ERGIS-EUROFILMS SA, która przysługiwałaby z objętych akcji, w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych Obligacji

W przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych Obligacji Serii A, podmiotom, które dokonałyby zamiany przysługiwałoby 7.500.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu ERGIS-EUROFILMS SA.

Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu ERGIS-EUROFILMS SA, w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych Obligacji

W przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych Obligacji Serii A, ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu ERGIS-EUROFILMS SA wyniosłaby 46.935.989.

Bardzo cieszymy się z dużego zainteresowania naszą emisją, które przełożyło się na dodatkowy zapis na obligacje zamienne naszej Spółki. Pozyskując z emisji 30 mln zł, zrealizowaliśmy w 100% założenia emisji obligacji, na które zgodę wydało październikowe NWZA naszej Spółki. To bardzo dobra informacja dla naszych akcjonariuszy. Środki pozyskane z emisji obligacji pozwolą nam bowiem na obniżenie zadłużenia bankowego, ułatwiając  tym samym dalszy rozwój Spółki ” - komentuje Tadeusz Nowicki, Prezes Zarządu ERGIS-EUROFILMS SA.

 

DODATKOWE INFORMACJE

Grupa ERGIS jest największym na rynku polskim i wiodącym w Europie Środkowo-Wschodniej producentem wyrobów z PVC: folii, granulatów, tapet i paneli boazeryjnych oraz parapetów. Oferta firmy obejmuje m.in. folie trwale zlaminowane z inną folią, papierem, włókniną, tkaniną itd. oraz folie drukowane, folie izolacyjne, folie opakowaniowe (w tym farmaceutyczne), wykładziny autobusowe, granulaty stosowane przez producentów kabli, panele elewacyjne (wewnętrzne i zewnętrzne), taśmy dylatacyjne, sztuczne skóry, tkaniny powlekane oraz ceraty i tapety (papierowe i winylowe). Ponadto, Grupa jest największym na polskim rynku producentem folii stretch (rozciągliwej, stosowanej m.in. do owijania ładunków na paletach), producentem folii termokurczliwej PVC (służącej m.in. do pakowania produktów spożywczych) i taśm PET (służących do wiązania średnio ciężkich i ciężkich produktów i ładunków) oraz dystrybutorem folii BOPP (używanej głównie do produkcji opakowań). Grupa produkuje także folie opakowaniowe do żywności (laminaty, folie pojedyncze, folie twarde, elastyczne oraz typu „skin”), jak również opakowania giętkie i laminaty wielowarstwowe.

Dodatkowe informacje o firmie dostępne także pod adresem www.ergis-eurofilms.eu

 

.